+48 504 917 466 | ul. Złoty Róg 29 A, Kraków

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Regulamin organizacyjny oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawy prawne – Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej. (Dz. U. Nr 112,poz 654)
 2. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010 r. Nr 220,poz 1447i Nr 239, poz. 1593)
 3. Wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (Nr księgi 000000215207)
 4. Innych przepisów prawa

 

 1. Firma/nazwa podmiotu – Fizjoterapia „Synapsa” Bożena Stępniak
  ul. Wallek-Walewskiego 8/1, 30-094 Kraków
 2. Regulamin obowiązuje
  1. Wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w punkcie 2 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia.
  2. Wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.
 3. Cele i zadania podmiotu leczniczego
  1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielenie świadczeń
   zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należą:
   ▪ przeprowadzanie wizyt fizjoterapeutycznych,
   ▪ udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
   ▪ dobór odpowiednich zabiegów w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta,
   ▪ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
   ▪ opiniowanie o stanie zdrowia i postępów fizjoterapii.
 4. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego – W skład firmy wchodzą:
  1. Gabinet kinezyterapii/terapii manualnej/masażu
  2. Szatnia
  3. Toaleta
  4. Poczekalnia
 5. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych – W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:
  1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii i masażu
   ▪ fizykoterapia
   ▪ kinezyterapia / terapia manualna
   ▪ masaż
  2. Świadczenia fizjoterapeutyczne mogą odbywać się także w miejscu zamieszkania pacjenta.
 6. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych ul. Wallek Walewskiego 8/1, 30-094 Kraków
 7. Organizacja i zadania zakładu leczniczego
  1. Gabinetem Synapsa Fizjoterapia kieruje i reprezentuje – właściciel.
  2. Właściciel gabinetu odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.
  3. Podczas nieobecności właściciela gabinetu zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
  4. Do obowiązków i uprawnień właściciela należy:▪ organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników,
   ▪ zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników,
   ▪ podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.
 8. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym
  1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii i masażu w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
  2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
  3. Rejestracja pacjentów odbywa się:
   ▪ osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie )
   ▪ telefonicznie: 504 917 466
   ▪ mailowo: kontakt@synapsa-fizjoterapia.pl
  4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
  5. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie płatnych świadczeń zdrowotnych.
  6. Świadczenia zdrowotne są realizowane od poniedziałku do piątku 9.00-20.00, w soboty 9. 00 – 14.00.
  7. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
  8. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
  9. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
  10. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej.
 9. Opłaty za świadczenia zdrowotne
  1. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie odpłatnych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej: www.synapsa- fizjoterapia.pl
  2. W gabinecie płatności można dokonywać gotówką lub przelewem bankowym.
 10. Do głównych zadań organizacyjnych w gabinecie masażu i rehabilitacji należą
  1. Realizacja zadań podmiotu i celu do którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie.
  2. Kompletne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków.
  3. Dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego.
  4. Zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu.
  5. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta.
  6. Wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
 11. Do podstawowych zadań organizacyjnych w gabinecie masażu i rehabilitacji należą
  1. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, i zapoznanie się z historią choroby.
  1. Określenie kierunku fizjoterapii.
  2. Prowadzenie fizjoterapii indywidualnej.
  3. Dobór odpowiedniej techniki zabiegów w zależności od jednostki chorobowej.
  4. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez właściciela.
 12. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
  1. Podmiot leczniczy prowadzi karty pacjenta zawierające wywiad z pacjentem oraz kserokopie dokumentacji medycznej pacjentów korzystających z usług fizjoterapeutycznych i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w szczególności na pisemny wniosek:
   a) Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta, (za okazaniem dowodu tożsamości);
   b) Podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
   c) Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
   d) Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
   e) Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
   f) Zakładom ubezpieczeń, za zgodą Pacjenta.
  3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. a) winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego Pacjenta.
  4. Po śmierci Pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia.
  5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
   a) do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego,
   b) poprzez sporządzenie jej kopii,
   c) poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów.
  6. W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem.
  7. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów, „Synapsa” nie pobiera od Pacjenta oryginałów dokumentacji.
  8. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć wyłącznie Bożena Stępniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Synapsa Fizjoterapia Bożena Stępniak.
  9. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.
  10. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej podmiot leczniczy nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.
  11. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy. Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem.
  12. Na pisemny wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować numer nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.
  13. Podmiot leczniczy może udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z Pacjentem w przypadku gdy:
   a) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy na piśmie,
   b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Pacjenta lub innych osób;
   c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o Pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
   d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
  14. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.
 13. Prawa pacjenta – W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie Synapsa Fizjoterapia pacjent ma prawo do:
  1. Poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny.
  2. Świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej.
  3. Rzetelnej informacji o stanie zdrowia.
  4. Wyrażenie zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach i leczeniu.
  5. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela zakładu.
  6. Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag ,wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
  7. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, a także przepisach odrębnych.
 14. Obowiązki pacjenta
  1. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, e-papierosów, oraz innych używek, a także spożywania alkoholu na terenie placówki.
  2. Przestrzeganie higieny osobistej.
  3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
  4. Przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty.
  5. Przestrzeganie godzin i dni wizyty w gabinecie.
  6. Pacjent swoją nieobecność powinien zgłosić do 12 godzin przed zaplanowaną wizytą, po przekroczeniu tego terminu pacjent może zostać obciążony kosztem wizyty.
  7. Pacjent, który wykupił pakiet rehabilitacyjny, bądź pakiet masaży, może wykorzystać go w ciągu roku od daty zakupu. Istnieje możliwość wykorzystania pakietu przez inną osobę, wskazaną przez kupującego. Wykupiony wcześniej pakiet nie podlega wymianie na gotówkę.
  8. Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do właściciela placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 15. W jakim przypadku podmiot leczniczy może odmówić wykonania zabiegu
  1. Jeśli pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, które naruszają godność osobistą fizjoterapeuty.
  2. Jeśli fizjoterapeuta uzna, że zagraża to zdrowiu pacjenta.
  3. Fizjoterapeuta może przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia
   pogorszenia się samopoczucia pacjenta lub wystąpienia zmian w wyglądzie skóry.
 16. Regulamin
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2019 roku jest podpisany przez właściciela gabinetu oraz jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych, jak również na stronie internetowej www.synapsa-fizjoterapia.pl i dostępny dla osób których dotyczy.
  2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

  Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Jednym z założeń RODO jest przekazywanie klientom szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fizjoterapia ”Synapsa” Bożena Stępniak ul. Wallek-Walewskiego 8/1 30-094 Kraków, e-mail: kontakt@synapsa-fizjoterapia.pl. Administrator stosuje wszystkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające poufność, integralność i dostępność Państwa danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług oferowanych w gabinecie rehabilitacji na podstawie Państwa zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c i a RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu email – przetwarzane będą w celu:
  ▪ kontaktu telefonicznego mającego na celu ustalenie i zmianę terminu wizyty lub wysłanie powiadomienia sms lub wiadomości email o nadchodzącej wizycie
  ▪ realizacji świadczenia – założenia karty pacjenta
  ▪ promocji i marketingu
 3. Informujemy, że na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki „cookie”, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.
 4. Dane Państwa nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa – przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w Państwa dokumentacji medycznej.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo usunięcia danych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru telefonu oraz adresu email jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Państwa zgody, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości szybkiej komunikacji z Państwem np. w celu zmiany, bądź ustalenia terminu wizyty.
 9. Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem, dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

W celu umówienia się na wizytę lub w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub z użyciem poniższego formularza.

Administratorem danych osobowych jest Fizjoterapia Synapsa Bożena Stępniak. Dane kontaktowe oraz adres dostępny jest na stronie internetowej www.synapsa-fizjoterapia.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu mailowego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się pod adresem www.synapsa-fizjoterapia/polityka prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem: kontakt@synapsa-fizjoterapia.pl

 

Synapsa Fizjoterapia

Synapsa – Fizjoterapia
Natalia Dąbrowska
ul. Złoty Róg 29 A
30-095 Kraków
telefon: +48 504 917 466
kontakt@synapsa-fizjoterapia.pl

Adres

Synapsa – Fizjoterapia

ul. Złoty Róg 29 A

30-095 Kraków

Godziny przyjęć

Pon-Pt – 9:00 - 20:00

Sob – 9:00-14:00